Semale okuwy: SEO web sahypaňyza näme goşýar?

Haçan-da bir adam onlaýn gezelenje çyksa, käbir maglumatlary almak niýeti bilen edýär. Bu, siziň (kompaniýa hökmünde) balyk web sahypasynda onlaýn bolmalydygyny aňladýar. Diňe bir web sahypasy däl, gözleg motorynyň netijelerinde (SERP) ýokary orny eýeleýän gowy web sahypasy. Ulanyjylaryň köpüsiniň satyn almazdan ozal gözleýän tendensiýasy bilen, gowy web sahypasy bolmagy size has gowy girdeji getirmegi kepillendirýär.

Müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Semalt , Lisa Mitçel, web sahypasy gurlanda SEO-nyň ähmiýetini kesgitleýär.

Gözleg netijeleri

Soňky ýyllarda, geljekki müşderiler onlaýn satyn almak isleýän zatlaryny gözlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Satyn almazdan ozal önümi görmek isleýärler. Ynanyň ýa-da ynanmaň, köpüsi netijeleriň birinji sahypasyndan çykmaýar. Bu, açar sözler üçin web sahypaňyzyň gaty ýokary bolmalydygyny aňladýar. Bu ýerde düşnükli bolşy ýaly, SEO web dizaýnynda möhüm rol oýnaýar.

SEO-nyň gymmaty

Häzirki wagtda web dizaýny we SEO biri-birine ýakynlaşýar. Birnäçe ýyl mundan ozal dizaýn elementlerine ünsi jemleýän web dizaýnerini görseňiz, häzirki wagtda web sahypalary gurlanda SEO-ny goşýarlar. SEO näme üçin möhüm we web sahypaňyza nähili baha berýär? Dogrusy, SEO bilen doly integrirlenen web sahypasy has köp satuwy aňladýan has köp traffik getirýär. Gowy sahypaňyz bolup biler, ýöne açar sözüň birinji sahypasynda ýok bolsa, tagallaňyz biderek. SEO-nyň sahypa goşýan gymmaty. SEO integrasiýasy kyn däl, bu ugurlarda ýönekeý - nawigasiýa, baglanyşyk, mazmun - we gitmek gowy.

Mazmuny, açar sözler we baglanyşyklar

Web sahypaňyzda görkezilen mazmun, SEO üstünlikleriňiz üçin gaty möhümdir. Web dizaýneri web sahypaňyzda işleýän bolsa, işiňiz barada ähli maglumatlary bilýändigine göz ýetiriň. Bu aladany göz öňünde tutup, ähli müşderiler gözläp bilerler we elbetde mazmunyňyza goşup bilerler. Google we beýleki gözleg motorlarynyň talap edişi ýaly etiki amallary ýerine ýetiriň.

Web sahypalaryny döredeniňizde mazmunyňyza açar sözler goşmak, SEO-ny goşmazdan döreden sahypalaryňyzdaky şol bir zady üýtgetmek üçin ulanjak wagtyňyza kömek eder.

Baglanyşyk binasy, ýeriňizdäki beýleki ygtybarly web sahypalaryna birikmäge kömek edýär.

Gözleg motory üçin dostlukly web sahypasyny döretmek

  • Täze gelen bolsaňyz, nusgawy, SEO laýyk web sahypasyny dizaýn etmegiňize kömek etmek üçin hünäri işe almagy göz öňünde tutuň.
  • Wideo we suratlar ýaly wizual elementler bilen birleşdirilen täze mazmun.
  • Ulanyjylaryň web sahypasynda aňsatlyk bilen gezip biljekdigine göz ýetiriň. Gözleg botlary üçin hem şony ediň.
  • Estetika we gözleg reýtingi.

Gowy web dizaýneri, özüne çekiji sahypa döretmegiň manysyna düşünýär. Websiteadyňyzdan çykarmaň, web sahypaňyz işiňizi dünýä görkezýär, şonuň üçin göwnüňizden turmaly däldir. Ilkinji täsir bu hakda. Size pul gerek bolar, ýöne SEO-nyň güýjüne asla baha bermäň. Talap edilişi ýaly birleşdirseňiz, web sahypaňyza has köp traffik alarsyňyz we satuwlaryňyz ýokarda görkeziler.

Web dizaýny dinamiki we SEO-ny web sahypaňyza bökdençsiz birleşdirmek üçin tehnologiýa ýyllar boýy oýlanyp tapyldy. Oýunyňyzy dowam etdiriň.

mass gmail